Rekapitulácia trendu ručného umývania v Českej republike

Zhodnotenie trhu v ČR:

   Český trh má silnú tendenciu konvergovať k vývoju v Nemecku a z tohto pohľadu disponuje Česko veľmi silným rozvojovým potenciálom. Za posledné tri až štyri roky sa dopyt v tuzemsku po samoobslužných, bezkontaktných umývacích boxoch zvýšil a aj naďalej sa bude zvyšovať.

   V minulých 20 rokoch sa v segmente umývania vozidiel investovalo najmä do portálových alebo tunelových (8 % trhu) umývačiek. Prevažná väčšina bola realizovaná formou investícií nadnárodných petrolejárskych spoločností ako doplnková služba, ktorú prevádzkovali v rámci siete čerpacích staníc.

   Záujem o samoobslužné, bezkontaktné umývanie sa začal datovať okolo roku 2000, kedy boli firmy poskytujúce služby ručného umývania nútené zlacňovať svoje služby a trh sa ustálil na cenách okolo 800 až 1500 Kč za umytie a ošetrenie karosérie, a to z pôvodných 2000 až 3000 Kč, kedy „konkurenčné“ strojové umývanie stálo 70 až 110 Kč. Zároveň sa začali zvyšovať aj ceny strojového umývania, a to až na súčasný priemer 110 až 240 Kč.  Zákazníci, ktorí si potrpia na cenu a náklady začali vyhľadávať alternatívne služby umývania osobných automobilov, teda samoobslužné bezkontaktné umývanie.

   Práve teraz nastal ideálny čas na vyplnenie logickej medzery medzi strojovým umývaním a ručným umývaním, a to pomocou samoobslužného vysokotlakového umývania.

 

Vývoj trhu:

   1) Zo strany zákazníkov sa neustále zvyšuje záujem o tento druh umývania. Vysvetlenie: mení sa vlastnícke rozloženie segmentu majiteľov osobných a úžitkových vozidiel. Vzhľadom na spomalenie ekonomiky sa bude predlžovať (rovnako ako to bolo v Nemecku po roku 2003) interval výmeny vozidiel. Prevádzkovatelia im budú venovať zvýšenú starostlivosť a údržbu (tento trend sa už prejavuje v autoservisoch pri požiadavkách týkajúcich sa kvality mazív a dodržiavania servisných intervalov).

   2) Zvyšuje sa množstvo záujemcov o realizáciu a prevádzkovanie samoobslužných, bezkontaktných umývacích centier. Vysvetlenie: niekoľkonásobne nižšie investičné a prevádzkové náklady oproti prevádzkam portálových umývacích liniek a návrat investície v horizonte 3-5 rokov v závislosti od lokality. Možnosť (ak to umožňuje pozemok) modulárneho navýšenia kapacity. Minimálna poruchovosť a náklady na servis. Nízke prevádzkové náklady.

 

Umývacie centrum

Rozhodujúca je lokalita a vybavenie.

   Poznámka: aby bola prevádzka umývačky dostatočne efektívna a zaručila čo možno najrýchlejšiu návratnosť investície, pred realizáciou je nevyhnutné splniť viacero úkonov. Návratnosť investície je zaručená za predpokladu dôkladnej analýzy ešte začatím samotného projektu. Máme pripravený kompletný postup pre realizáciu projektu vrátane podkladov na spracovanie analýzy trhu v okolí plánovaného projektu. Na základe výsledku tejto analýzy sme schopní stanoviť predpokladanú návratnosť investície. Konečné rozhodnutie je však vecou investora umývacieho centra.

Rozhodujúcim faktorom je predovšetkým schopnosť prevádzkovateľa marketingovo sa presadiť.

   1) Výber vhodnej lokality pre realizáciu projektu je z hľadiska jeho komerčného úspechu zásadným faktorom. Preto odporúčame lokalitu s priamou väzbou na dopravné napojenie s vysokou frekvenciou automobilov:

   

    a) čerpacie stanice,

    b) parkoviská supermarketov a obchodných centier,

    c) väčšie sídlisko.

   

    2) Atraktívny dizajn umývacieho centra – vzhľad centra je účinnou reklamou a zárukou kvality, ktorú zákazníci vyhľadávajú.

 

    3) Čistota boxov.

   

    4) Dostupnosť inžinierskych sietí (el. energia, voda, plyn a možnosť odvodu odpadovej vody do kanalizácie).

 

    5) Výber kvalitnej a inovatívnej technológie zaručujúci vysokú konkurencieschopnosť prevádzky do budúcna.

 

    6) Doplnkové služby (vysávač, kompresor na pneumatiky, občerstvenie, drobný predaj).

   

    7) Napojiteľnosti na dopravnú obslužnosť.

 

Technológia:

   Výberu koncepcie umývacieho centra, ako je ručné, samoobslužné alebo dokonca bezdotykové, je potrebné prispôsobiť aj výbavu technológie. Napr. filtráciu a zmäkčenie vody, ohrev vody, systém „prášok“, ktorý nahrádza umývací účinok kefy, osmotickú vodu pre oplachovanie bez škvŕn alebo aplikáciu nanovosku. V klimatických podmienkach ČR je nevyhnutné vybaviť boxy protimrazovou ochranou, aby mohlo byť centrum v prevádzke aj pri miernych mrazoch. Taktiež je z rovnakého dôvodu výhodou aj vykurovanie podlahy v umývacom priestore.

   Možnosť ohrevu umývacej vody, ktorý je väčšinou elektrický, plynový alebo na pohonné hmoty, býva dnes už s možnosťou kombinácie s využitím alternatívnych možností ohrevu, ako sú tepelné čerpadlo alebo solárne články.

Novinkou je možnosť sušenia vozidiel s využitím ručnej sušiacej dýzy.

K dispozícii sú aplikácie rôznych predumývacích produktov (napr. kolesá, hmyz).

   Doplnky zabezpečujúce komfort prevádzkovateľa a väčšiu autonómiu umývacích boxov, ako napr. alternatívna platba na žetóny, magnetický kľúč/karta a mince, mincovník – výdajný automat na mince, sledovanie štatistík a dát na diaľku cez internet alebo rýchle chybové hlásenie prostredníctvom SMS.

 

PROJEKT SAMOOBSLUŽNEJ UMÝVACEJ STANICE

1. Výber lokality – vhodný pozemok

 • vyhovujúca výmera pozemku

 • dostupnosť inžinierskych sietí

 • prístup na pozemok – dopravné napojenie

 • atraktívna lokalita:

 • blízkosti veľkých obytných štvrtí, mestských centier, koncentrácia rodinných domov, panelákové sídliská

 • umiestnenie v blízkosti hlavnej cesty, hlavných ťahov, križovatiek a kruhových objazdov s vysokým výskytom vozidiel

 • umiestnenie v blízkosti služieb, ktoré zvyšujú atraktivitu, ako napr. čerpacie stanice PHM, LPG, CNG stanice, obchodné centrá, supermarkety a hypermarkety, obchody, stanice technickej kontroly atď.

 • dobrá viditeľnosť a dostupnosť lokality

 • prejazdný koncept samoobslužnej umývacej stanice zvyšuje obslužnosť a zaisťuje komfort pre používateľov a zákazníkov

 

2. Istota pozemku

 • odporúčame uzavrieť s vlastníkom pozemku minimálne zmluvu o budúcej zmluve na kúpu alebo prenájom daného pozemku.

 

Nájomná zmluva sa zvyčajne uzatvára na minimálnu dobu 10 rokov.

 

3. Projektová dokumentácia a inžiniering

V prvom rade je dôležité zvoliť si vhodného dodávateľa projektových a inžinierskych prác.

Pri podpise zmluvy s dodávateľmi je vhodné stanoviť si rozsah projektových a inžinierskych prác pre projekt a zabezpečenie všetkých potrebných povolení k realizácii. Ďalej je potrebné stanoviť si časový harmonogram a tým minimalizovať nadmerné predĺženie doby realizácie. Vo fáze ešte pred podpisom kúpnej či nájomnej zmluvy pozemku je nutné preveriť možnosť realizácie umývacej stanice na danom pozemku:

Preverenie možnosti realizácie autoumývačky na pozemku:

 

 • Dispozičný nákres umiestnenia

 • Žiadosť o UPI (územnoplánovaciu informáciu) k pozemku

 • Dostupnosť a dodávatelia sietí – voda, odpad, elektrina, plyn (nie je podmienkou)

 • Predbežné prerokovanie zámeru s dotknutými orgánmi štátnej správy a dodávateľmi sietí

 • Aktuálny situačný plán – geodetické zameranie pozemku, príp. geologický prieskum pozemku

 

a.) Územné konanie

- spracovanie a podanie dokumentácie

b.) Stavebné povolenie

- spracovanie a podanie dokumentácie

c.) ​Rozšírená dokumentácia  

- vykonávacia dokumentácia (zadanie zhotoviteľovi stavebných prác)

d.) Stavebné práce

- stavebná príprava pozemku a spodnej stavby umývacej stanice, v závislosti od zložitosti je doba trvania 1-2 mesiace

 

4. Inštalácia technológie autoumývačky

 • časová náročnosť montáže, konštrukcia zastrešenia a zapojenie technológie sa odvíja od konfigurácie technológie a počtu umývacích boxov, doba trvania je 7-10 dní

 

5. Kolaudácia a spustenie do prevádzky

Pro investory

Pro investory

Stavební povolení

Galerie

 

 

 

O nas

O nas

Kontakt

Blog

 

 

WaShine s.r.o.

 

Boženy Němcové 1881/5

Nové Město, 120 00 Praha 2

Info:

e-mail: info@washine.cz

web: www.washine.cz