top of page
1. Výběr vhodné lokality pro realizaci projektu
3. Projektová dokumentace a inženýring
5. Kolaudace a spuštění do provozu
2. Jistota pozemku
4. Instalace technologie auto-myčky

Rekapitulace trendu ručního mytí v České Republice

 

Zhodnocení trhu v ČR:

 

   Český trh má silnou tendenci konvergovat k vývoji v Německu a z tohoto pohledu Česko disponuje velice silným rozvojovým potenciálem. Za poslední tři až čtyři roky se poptávka v tuzemsku po samoobslužných, bezkontaktních mycích boxech zvyšuje a nadále se bude zvyšovat.

 

   V minulých 20 letech se v segmentu mytí vozidel, investovalo zejména do portálových nebo tunelových (8% trhu) myček. Převážná většina byla realizována investicí nadnárodních petrolejářskcý společností, jako doplňková služba, provozující v rámci sítě čerpacích stanic.

 

   Zájem o samoobslužné, bezkontaktní mytí se začal datovat kolem roku 2000, kdy firmy poskytující služby ručního mytí, byly nuceny zlevňovat svoje služby a trh se ustálil na cenách okolo 800 až 1500 Kč za umytí a ošetření karoserie z původních 2000 až 3000 Kč, kdy „konkurenční“ strojové mytí stálo 70 až 110 Kč. Současně se začaly zvyšovat ceny strojního mytí až k současnému průměru 110 až 240 Kč. Na cenu a náklady citlivý zákazník začal vyhledávat alternativní služby mytí osobních automobilů, samoobslužné bezkontaktní mytí.

 

Nyní nastal ideální čas k vyplnění logické mezery mezi strojním mytím a ručním mytím, a to samoobslužným vysokotlakým mytím.

 

Vývoj trhu:

 

   1.) Zvyšuje se zájem ze strany zákazníků o tento druh mytí. Vysvětlení: mění se vlastnické rozložení segmentu majitelů osobních a užitkových vozidel. Vzhledem ke zpomalení ekonomiky se bude prodlužovat (stejně jako v Německu po roce 2003) interval výměny vozidel. Provozovatelé jim budou věnovat zvýšenou péči a údržbu (tento trend se již projevuje v autoservisech na požadavcích na kvalitu maziv a dodržení servisních intervalů)

 

   2.) Zvyšuje se množství zájemců o realizaci a provozování samoobslužných, bezkontaktních mycích center. Vyysvětlení: násobně nižší investiční a provozní náklady oproti provozům portálových mycích linek, návrat investice v horizontu 3 – 5 let v závislosti na lokalitě. Možnost (pokud umožňuje pozemek) modulárního navýšení kapacity. Minimální poruchovost a náklady na servis. Nízké provozní náklady.

 

Mycí centrum

 

Rozhodující je lokalita a vybavení.

   Poznámka: aby provoz myčky byl dostatečně efektivní a zaručil nejrychlejší návratnost investice, je nezbytné před realizací splnit řadu úkonů. Návratnost investice je zaručena za předpokladu důkladné analýzy před započetím projektu. Máme připravenou kompletní postup pro realizaci projektu včetně podkladů pro zpracování analýzy trhu v okolí zamýšleného projektu. Na základě výsledku této analýzy jsme schopni stanovit předpokládanou návratnost investice. Konečné rozhodnutí je věcí investora mycího centra.

 

Rozhodujícím faktorem je především schopnost provozovatele se marketingově prosadit.

 

   1.) Výběr vhodné lokality pro realizaci projektu, je z hlediska jeho komerčního úspěchu zásadní faktor. Proto doporučujeme           lokalitu s přímou vazbou na dopravní napojení s vysokou frekvencí automobilů:

 

         a) čerpací stanice

         b) parkoviště supermarketů a obchodních center

         c) větší sídliště

 

   2.) Atraktivní design mycího centra - vzhled centra je účinnou reklamou a zárukou kvality, kterou zákazníci vyhledávají          

 

   3.) Čistota boxů

 

   4.) Dostupnost inženýrských sítí (el. energie, voda, plyn a možnost odvodu odpadní vody do kanalizace)

 

   5.) Výběr kvalitní a inovativní technologie, zaručující vysokou konkurenceschopnost provozu do budoucna

 

   6.) Doplňkové služby (vysavač, kompresor na pneumatiky, občerstvení drobný prodej)

 

   7.) Napojitelnost na dopravní obslužnost

 

Technologie:

 

   Výběru koncepce mycího centra jako ruční samoobslužné, nebo dokonce bezdotykové, je potřeba tomu přizpůsobit i výbavu technologie. Např. filtraci a změkčení vody, ohřev vody, systém "prášek", který nahrazuje mycí účinek kartáče, osmotickou vodu pro oplach beze skvrn nebo aplikaci nanovosku. V klimatických podmínkách ČR, je nezbytné vybavit boxy protimrazovou ochranou, aby centrum bylo v provozu i přimírných mrazech. Taktéž je výhodou vytápění podlahy v mycím prostoru ze stejného důvodu.

 

   Možnost ohřevu mycí vody, který je většinou elektrický, plynový nebo na pohonné hmoty, dnes již s možností v kombinaci s využitím alternativních možností ohřevu, jako je tepelné čerpadlo nebo solární články.

 

Novinkou je možnost sušení vozidel s využitím ruční sušicí dýzy.

 

K dispozici aplikace různých předmycích produktů (např. kola, hmyz).

 

   Doplňky pro komfort provozovatele a větší autonomii mycích boxů, jako např. alternativní platba žetony, magnetický klíč/karta a mince, mincovník - výdejní automat na mince, sledování statistik a dat na dálku přes internet nebo rychlé chybové hlášení pomocí SMS.

 

PROJEKT SAMOOBSLUŽNÉ MYCÍ STANICE

1. Výběr lokality – vhodný pozemek

 • vyhovující výměra pozemku

 • dostupnost inženýrských sítí

 • přístup na pozemek – dopravní napojení

 • atraktivní lokalita:

 • poblíž velkých obytných čtvrtí, městských center, koncentrace rodinných domů, panelová sídliště

 • umístění poblíž hlavních silníc, hlavních tahů, u křižovatek a kruhových objezdů s vysokou průjezdností vozidel

 • umístění poblíž služeb, které zvyšují atraktivitu, jako např. čerpací stanice PHM, LPG, CNG stanice, obchodní centra, supermarkety a hypermarkety, obchody, stanice technické kontroly atd.

 • dobrá viditelnost a dostupnost lokality

 • průjezdný koncept samoobslužné mycí stanice zvyšuje obslužnost a zajišťuje komfort pro uživatele a zákazníky

2. Jistota pozemku

 

 • doporučujeme uzavřít s vlastníkem pozemku nejméně smlouvu o smlouvě budoucí na koupi nebo pronájem daného pozemku. Nájemní smlouva je obvykle uzavírána na minimální dobu 10 let.

3. Projektová dokumentace a inženýring

V první řadě je důležité si zvolit vhodného dodavatele projektových a inženýrských prací.

Při podpisu smlouvy s dodavateli, je vhodné stanovit rozsah projektových a inženýrských prací na projektu a zajišťovaní všech potřebných povolení k realizaci. Dále stanovit časový harmonogram a tím minimalizovat nadměrné prodloužení doby realizace. Ve fázi před podpisem kupní či nájemní smlouvy pozemku, je nutné prověřit možnost realizace mycí stanice na daném pozemku:

Prověření možnosti realizace auto-myčky na pozemku

 • Dispoziční zákres umístění

 • Žádost o UPI (územně plánovací informaci) k pozemku

 • Dostupnost a dodavatelé sítí – voda, odpad, elektřina, plyn (není podmínkou)

 • Předběžné projednání záměru s dotčenými orgány státní správy a dodavateli sítí

 • Aktuální situační plán – geodetické zaměření pozemku, popř. geologický průzkum pozemku

a.) Územní řízení

-     zpracování a podání dokumentace

 

b.) Stavební povolení

– zpracování a podání dokumentace

 

c.) Rozšířená dokumentace  

- prováděcí dokumentace (zadání pro zhotovitele stavebních prací)

 

d.) Stavební práce

- stavební příprava pozemku a spodní stavby mycí stanice, dle složitosti doba trvání 1-2 měsíce

4​. Instalace technologie auto-myčky

 • časová náročnost montáže konstrukce zastřešení a zapojení technologie se odvíjí od konfigurace technologie a počtu mycích boxů, dobá trvání 7-10 dní

5. Kolaudace a spuštění do provozu

Screen Shot 2018-11-20 at 04.24.50.png

Neváhejte nás kontaktovat...

Success! Message received.

bottom of page