OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Ochrana soukromí a osobních údajů

WaShine s.r.o. (dále jen „Prodávající“) se zavazuje chránit soukromí a osobní údaje všech Uživatelů stránek washine.cz a bude s nimi nakládat v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti s zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů: „GDPR“) a dalšími platnými předpisy.Zpracováváme došlé dotazy, žádosti a stížnosti a zpracováváme na ně odpovědi. Z tohoto důvodu musíme shromažďovat, používat a uchovávat informace o Vás.Při poskytování osobních údajů uživatelé zaručují, že jsou úplné, pravdivé, přesné a aktuální. V případě souhlasu s poskytnutím osobních údajů se bude mít za to, že uživatel souhlasí s podmínkami používání osobních údajů, na základě kterých je prodávající oprávněn shromažďovat, používat, zpracovávat a předávat osobní údaje nezbytné pro následující účely: .

Údaje poskytnuté uživatelem a zpracovávané společností Washine s.r.o. jako správcem údajů:
 • Činnost/účel: Vyřízení objednávky/požadavku/reklamace/poptávky včetně informace o stavu dodávky

 • Typ údajů, které shromažďujeme a kdy je shromažďujeme: Jméno a příjmení, adresa pro doručování a vystavování faktur, město, e-mailová adresa a telefonní číslo. Při odesílání dotazů pomocí kontaktních e-mailů uvedených na našich webových stránkách, nebo prostřednictvím kontaktního formuláře či chatu nám musíte poskytnout své osobní údaje a obsah dotazu, jakož i informace související s dotazem. Na požádání můžete být požádáni o poskytnutí dalších informací o sobě, abychom mohli na Váš dotaz správně odpovědět.

 • Právní základ: Souhlas, plnění smluvní povinnosti.

 • Činnost/účel: Dotaz, reklamace nebo stížnost zákaznického servisu

 • Typ údajů, které shromažďujeme a kdy je shromažďujeme: Jméno a příjmení, adresa pro doručování a vystavování faktur, město, e-mailová adresa a telefonní číslo, číslo objednávky, předmět dotazu, reklamace nebo stížnosti, obsah a dokumenty přiložené k dotaz, reklamace nebo stížnost a další informace, které poskytnete nebo které jsou nezbytné k jednání v souvislosti s Vaším dotazem, reklamací nebo stížností.

 • Právní základ: Plnění zákonné povinnosti

 • Činnost/účel: Marketingové účely: • pro účely záznamů a statistik prodávajícího; • vytvářet databáze zákazníků; • za účelem zasílání upozornění na produkty a služby; • za účelem dodání propagačních materiálů; • za účelem zlepšování vztahů se zákazníky a zkvalitňování služeb, včetně kontaktování zákazníka písemně, telefonicky, SMS a/nebo e-mailem, a za účelem doručování materiálů na adresu bydliště za účelem jeho informování o výhodách a novinkách v nabídce prodávajícího; • za účelem získání co nejlepšího náhledu a pochopení individuálních potřeb a požadavků uživatele a získání možnosti poskytovat nejlepší možné služby prodávajícího, které vedou ke zvýšení spokojenosti zákazníka;

 • Typ údajů, které shromažďujeme a kdy je shromažďujeme: Jméno a příjmení, e-mailová adresa, datum narození. Uvedené údaje shromažďujeme, když nám je zákazník dobrovolně poskytne. Můžete nám například poskytnout: e-mailovou adresu, pokud se rozhodnete od nás dostávat zpravodaje, aktualizace nebo jiné informace; Vaše kontaktní údaje a jakékoli další osobní údaje, které se rozhodnete zahrnout, pokud nám pošlete e-mail, textovou zprávu nebo rychlou zprávu nebo nás kontaktujete prostřednictvím našich webových stránek. Svůj souhlas se zasíláním marketingových zpráv můžete kdykoli odvolat.

 • Právní základ: Souhlas

 • Činnost/účel: Informace, které jsou automaticky shromažďovány na našich webových stránkách (cookies a technická data): • pro vytváření záznamů a statistik prodávajícího; • vytvářet databáze zákazníků; • pro účely zasílání upozornění na produkty a služby • pro přizpůsobení obsahu preferencím návštěvníků stránek • pro zlepšení uživatelské zkušenosti • pro analýzu trendů • pro potřeby lepšího náhledu a pochopení individuálních potřeb a požadavků uživatelů i získání možnosti poskytovat nejlepší možné služby prodávajícího, které mají za následek zvýšenou spokojenost zákazníků;

 • Typ údajů, které shromažďujeme, a kdy je shromažďujeme: Kromě osobních údajů, které nám poskytnete, používáme na našich webových stránkách soubory cookies a další nástroje k automatickému shromažďování údajů. Tyto statistiky jsou shromažďovány a analyzovány výhradně anonymně a hromadně. Pro podrobnější informace o souborech cookies, které používáme, k čemu se používají a jak dlouho zůstávají ve Vašem zařízení, si přečtěte část o souborech cookies. Při procházení našich stránek budeme automaticky shromažďovat, ukládat a používat následující informace: IP adresa, typ prohlížeče, operační systém, typ zařízení, prohlížeč, který používáte, reklamy, které jste si prohlíželi, časové pásmo, adresy URL, které jste navštívili, délka návštěv na stránku, počet návštěv, doba načítání stránky, chyby načítání obsahu, věk, pohlaví, umístění, interakce na webu, kliknutí, provedení nákupu, hodnota nákupu.

 • Právní základ: Souhlas

Bezpečnost dat

Prodávající zajistí, aby osobní údaje uživatele byly uchovávány na bezpečném místě (které zahrnuje přiměřenou administrativní, technickou a fyzickou ochranu proti neoprávněnému použití, přístupu, zveřejnění, kopírování nebo pozměňování osobních údajů), ke kterému má přístup pouze oprávněné osoby prodávajícího.

Doba uchování dat

Pokud zde není uvedeno jinak, Vaše údaje budou uchovávány pouze po dobu nezbytně nutnou pro splnění našich smluvních nebo zákonných povinností nebo účelů, pro které byly údaje původně shromážděny, nebo po dobu, po kterou budeme mít oprávněný zájem takové údaje uchovávat. Po uplynutí této doby budou osobní údaje zlikvidovány, vymazány nebo anonymizovány způsobem, který zajistí zachování bezpečnosti osobních údajů. V případě, že je doba uchovávání údajů stanovena zákonem, uchováváme Vaše údaje po dobu stanovenou zákonem.

Sdílení vašich osobních údajů s třetími stranami

S ohledem na výše uvedenou činnost / účel mohou být vaše osobní údaje předány následujícím kategoriím osob:

 • Distributoři, distribuční partneři a prodejci ve Vašem regionu v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů, aby mohli plnit naše závazky a komerční služby, jako jsou, ale nikoli výhradně, nákupy, služby a podpora, jakož i požadavky na ceny a provádění dotazů . Seznam našich partnerů naleznete zde.

 • Subjekty, které udržují naše informační systémy; osoby pověřené prodávajícím ke zpracování osobních údajů, na které se vztahuje přiměřená zákonná povinnost mlčenlivosti (společníci prodávajícího, na které se vztahuje přiměřená povinnost mlčenlivosti);

 • Příslušné služby a orgány veřejné moci, pokud to vyžadují platné zákony nebo v dobré víře (např. v souladu se zákonem nebo během soudního řízení proti Prodávajícímu; na ochranu a obranu práv nebo majetku Prodávajícího nebo v naléhavých případech na ochranu osobní bezpečnost klientů Prodávajícího nebo veřejnosti);

Přenos dat do třetích zemí

Pokud přenášíme osobní údaje mimo Evropský hospodářský prostor, zajistíme, jak to vyžadují platné zákony a předpisy, aby byla práva subjektů údajů přiměřeně chráněna vhodnými zárukami, jako jsou standardní smluvní doložky.

Vaše práva

Bez ohledu na shromažďování údajů můžete kdykoli požádat o následující:

 • přístup, úprava nebo doplňování údajů ve všech osobních databázích;

 • výmaz („právo zapomenout“) osobních údajů, na jehož základě prodávající vymaže údaje ze všech svých databází, kromě těch, které je povinen mít a uchovávat na základě platných zákonů a předpisů, a pokud neexistují silnější oprávněné důvody pro další zpracování nebo pokud zpracování není nezbytné pro stanovení, realizaci nebo obhajobu právních nároků;

 • omezit zpracování Vašich údajů nebo vznést námitku proti zpracování těchto údajů; • právo na přenositelnost údajů, což znamená právo na přenos údajů, které jsme o Vás shromáždili, k Vám nebo třetím stranám;

 • pokud jsou informace poskytovány na základě souhlasu, můžete tento souhlas vždy odvolat bez negativních důsledků;

 • právo podat stížnost u dozorového orgánu (Agentura pro ochranu osobních údajů – www.azop.hr), pokud se domníváte, že při zpracování Vašich údajů společností Washine s.r.o. byla porušena Vaše práva.

Jak nás kontaktovat

V případě, že budete chtít některé z těchto práv uplatnit nebo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (v případech, kdy je souhlas právním základem pro zpracování vašich osobních údajů), kontaktujte nás.O naší komunikaci budeme uchovávat záznamy, abychom mohli případné spory řešit včas.

Můžete nás kontaktovat kdykoli a jakýmkoli způsobem:

Správce údajů: Washine s.r.o., Boženy Němcové 1881/5, Praha 2-Nové Město, 120 00, zapsaná v soudním rejstříku Obchodního soudu v Praze pod registračním číslem subjektu zápisu (IČO): 01486101

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Úprava Zásad ochrany osobních údajů

Pravidla ochrany údajů a soukromí budeme čas od času aktualizovat při přizpůsobení se novým verzím webových stránek nebo v důsledku změn v platné legislativě. Zde budou zdokumentovány podstatné změny a v případě potřeby zajistíme získání souhlasu našich uživatelů.Poslední aktualizace 23/4/2021

Zásady používání souborů cookies
Cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které webová stránka nebo poskytovatel služeb odesílá a ukládá do paměti koncového zařízení, které používáte k přístupu na naše webové stránky prostřednictvím webového prohlížeče. Když příště navštívíte webovou stránku nebo aplikaci prostřednictvím vašeho internetového prohlížeče (jako je Internet Explorer, Mozilla Firefox nebo Google Chrome), rozpozná, že jste web již navštívili, zapamatuje si Vaše nastavení a výběry a poskytne vám lepší zkušenosti.

Soubory cookies jsou velmi užitečným a často používaným nástrojem webových stránek, protože poskytují rychlejší a lepší uživatelskou zkušenost a mnoho stránek bez jejich použití nebude fungovat.

Údaje shromážděné tímto způsobem neumožňují osobní identifikaci uživatele. Když vstoupíte na naše webové stránky, cookies identifikují vlastnosti prohlížeče a koncového zařízení, ale ne vás osobně.

Používáme následující typy souborů cookies:

Typy cookies s ohledem na jejich funkci:
 • Nezbytné cookies

  Tyto soubory cookies jsou nezbytné pro fungování webových stránek a služeb, které prostřednictvím našich stránek poskytujeme. Tyto soubory cookies můžete ve svém prohlížeči zakázat nebo nastavit možnost, aby Vás na ně prohlížeč upozornil, v takovém případě však některé části webové stránky nebudou správně fungovat. Nezbytné soubory cookies neshromažďují údaje, které by mohly být použity pro Vaši identifikaci.

 • Funkční cookies

  Funkční soubory cookies Vám poskytují lepší uživatelský zážitek prostřednictvím vylepšené funkčnosti a personalizace. Zveřejňujeme je my nebo poskytovatelé služeb třetích stran, jejichž služby byly přidány na naše webové stránky. Pokud tyto soubory cookies nepovolíte, některé z výše uvedených funkcí nemusí fungovat správně. Neshromažďují ani neukládají informace, které by nám umožnily vás identifikovat.

 • Výkonnostní/marketingové soubory cookies

  Tyto soubory cookies nám umožňují porozumět tomu, jak uživatelé používají naše stránky, aby byly naše nabídky a služby relevantní. Pomáhají nám při zjišťování oblíbenosti webu a také toho, jak se návštěvníci na webu pohybují. Výkonové / marketingové cookies neukládají přímo osobní nastavení, ale jsou založeny na jedinečné identifikaci Vašeho prohlížeče a koncového zařízení. Pokud tyto soubory cookies nepovolíte, reklama bude méně cílená.

Typy cookies s ohledem na dobu uložení
 • Dočasné soubory cookies nebo soubory cookies relace

  Tyto soubory cookies jsou z Vašeho počítače odstraněny, když zavřete internetový prohlížeč. webové stránky je využívají k ukládání dočasných dat, jako jsou položky v nákupním košíku. Používáme je k poskytování přístupu k obsahu.

 • Trvalé nebo uložené soubory cookies

  Tyto soubory cookies zůstávají ve Vašem počítači po zavření internetového prohlížeče. Používají je webové stránky k ukládání informací, jako je přihlašovací jméno a heslo, takže se nemusíte přihlašovat pokaždé, když navštívíte konkrétní stránku. Trvalé soubory cookies zůstanou ve Vašem počítači dny, měsíce, dokonce roky. Trvalé soubory cookies používáme k lepšímu pochopení uživatelských návyků, abychom mohli web vylepšit podle Vašich zvyklostí. Tyto informace jsou anonymní – nevidíme údaje o jednotlivých uživatelích.

Typy cookies s ohledem na jejich zdroj
 • Soubory cookies první strany

  Cookies první strany pocházejí z internetové stránky, kterou si prohlížíte, a mohou být trvalé nebo dočasné. Pomocí těchto souborů cookies mohou internetové stránky ukládat data, která budou znovu použita při příští návštěvě stejné webové stránky.

 • Soubory cookies třetích stran

  Soubory cookies třetích stran pocházejí z jiných internetových stránek, které se nacházejí na internetové stránce, kterou si prohlížíte. Pomocí těchto souborů cookies mohou jiné internetové stránky sledovat používání internetu na internetové stránce, kterou si prohlížíte, pro marketingové účely.

  Tato webová stránka používá Google Analytics, službu webové analýzy poskytovanou společností Google, Inc. ("Google"). Používáme integrační metodu, která anonymizuje Vaši IP adresu. Google Analytics používá soubory cookies k analýze Vašeho používání webové stránky. Informace generované souborem cookies o Vašem používání této webové stránky (včetně vaší IP adresy) se přenášejí a ukládají na server Google ve Spojených státech. Google používá tyto informace k vyhodnocení Vašeho používání webové stránky tím, že poskytuje zprávy o aktivitě na webových stránkách správcům webových stránek. Google může tyto informace předat třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud takové třetí strany zpracovávají informace jménem společnosti Google. Google nebude spojovat vaši IP adresu s žádnými jinými údaji, které má Google.

  Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na následujícím odkazu: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html .

  Společnost Google vyvinula doplněk prohlížeče, který může pomoci zabránit používání Vašich dat JavaScriptu Google Analytics (ga.js, analytics.js, dc.js). Můžete si jej stáhnout zde: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

  V některých případech můžete pomocí odkazů na stránky jiných společností přistupovat na stránky třetích stran, nad nimiž nemá Washine s.r.o. kontrolu a nenese odpovědnost za jejich politiku nebo obsah cookies.

  Název souboru cookies

  Popis

  Doba trvání

  _mu

  Soubor cookies GoogleAnalytics: Tento soubor cookies je obvykle zapsán do prohlížeče při první návštěvě webových stránek. Pokud byl soubor cookies smazán provozovatelem prohlížeče a prohlížeč následně navštíví pwc.com, zapíše se nový soubor cookies _ga s jiným jedinečným ID. Ve většině případů se tento soubor cookies používá k pochopení toho, zda je návštěvník jednorázovým nebo opakovaným návštěvníkem webových stránek a aktualizuje se při každém zobrazení stránky. Tento soubor cookies je navíc opatřen jedinečným ID, které služba Google Analytics používá k zajištění platnosti a dostupnosti souboru cookie jako dodatečné bezpečnostní opatření.

  2 roky

  _gid

  Soubor cookies Google Analytics: Tento soubor cookies ukládá jedinečný identifikátor uživatelské relace.

  24 hodin

  _gat

  Soubor cookies Google Analytics:Tento název souboru cookies je spojen s Google Universal Analytics, podle dokumentace Google se používá ke snížení rychlosti požadavků – omezuje shromažďování dat na webech s vysokou návštěvností. Vyprší po 10 minutách.

  1 minuta

  _utma

  Soubor cookies Google Analytics: Jedná se o jeden ze čtyř hlavních souborů cookies nastavených službou Google Analytics, který umožňuje vlastníkům webových stránek sledovat chování návštěvníků a měřit výkon webu. Slouží k výpočtu statistik nových a vracejících se návštěvníků. Soubor cookies se aktualizuje pokaždé, když jsou data odeslána do Google Analytics.

  2 roky

  _ utmc

  Soubor cookies Google Analytics: Používá se pro interoperabilitu s měřicím kódem urchin.js. Po zavření prohlížeče se odstraní.

  Během sezení

  _utmb

  Soubor cookies Google Analytics: Tento soubor cookies se používá k určení nových relací/návštěv.

  30 minut

  _utmz

  Soubor cookies Google Analytics: Ukládá zdroj návštěvnosti nebo kampaň, která vysvětluje, jak jste se dostali na webové stránky. Soubor cookies se vytvoří při spuštění knihovny javascriptu a aktualizuje se pokaždé, když jsou data odeslána do Google Analytics.

  6 měsíců

Jak přijmout nebo odmítnout soubory cookies

Pole nastavení souborů cookies se nachází v dolní části této webové stránky. Po zvolení nastavení se můžete kdykoli vrátit k původnímu nastavení souborů cookies v dolní části této webové stránky. Výběrem možnosti „Přijímám všechny soubory cookies“ povolujete ukládání všech výše uvedených souborů cookies do Vašeho počítače nebo mobilního zařízení. Výběrem možnosti „Přijímat pouze nezbytné soubory cookies“ budou do obchodů Vašeho počítače nebo mobilních zařízení uloženy pouze hodnoty pro technicky požadované soubory cookies.

Pokud zakážete soubory cookies, některé funkce webových stránek Vám nemusí být poskytovány.

Kromě toho můžete přijmout nebo odmítnout některé nebo všechny soubory cookies přizpůsobením nastavení prohlížeče. Na následujících odkazech naleznete informace o tom, jak změnit nastavení některých nejběžněji používaných internetových prohlížečů: Mozilla Firefox , Google Chrome , Microsoft Internet Explorer, Apple Safari, Opera.

Některé prohlížeče Vám umožňují procházet internetovou stránkou v „anonymním“ režimu, omezují množství dat umístěných na Vašem počítači a automaticky vymazávají trvalé soubory cookies umístěné ve Vašem počítači nebo mobilním zařízení, když ukončíte relaci prohlížení. Existuje také mnoho aplikací třetích stran, které si můžete přidat do svého prohlížeče a blokovat nebo spravovat soubory cookies. Soubory cookies, které byly dříve nastaveny ve Vašem prohlížeči, můžete také smazat výběrem možnosti vymazat historii prohlížení a zapnutím možnosti smazat soubory cookies. Podrobnější informace o cookies a nastavení prohlížeče naleznete na www.allaboutcookies.org.

Změny zásad používání souborů cookies

Ustanovení těchto zásad se mohou čas od času změnit. Jakékoli změny, které následně provedeme v těchto Zásadách, budou zveřejněny na těchto webových stránkách nebo Vás budeme kontaktovat prostřednictvím jiných komunikačních kanálů.

Poslední aktualizace: 1.12.2020.

Kontaktní informace

Zašlete nám prosím všechny své dotazy, komentáře a dotazy týkající se těchto zásad používání souborů cookies na následující adresu: info@washine.cz

Pokud se domníváte, že byla porušena vaše práva, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 727, Praha 7.